People Work Service

Disclaimer

Disclaimer

De door People Work Service B.V. op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of advies. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.peopleworkservice.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door People Work Service B.V.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Kamer van Koophandel: People Work Service B.V. is een handelsnaam en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53795695.

Inhoud: De door People Work Service B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid: Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. People Work Service B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. People Work Service B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid: Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Links: Op verschillende plaatsen op de gehele site worden automatische koppelingen (links) aangeboden naar andere internetsites, die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel People Work Service B.V. ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat People Work Service B.V. verbonden is aan deze of andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.

Intellectueel eigendom: Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van People Work Service B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij People Work Service B.V.