People Work Service

Privacy Statement

Privacy Statement

Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door People Work Service B.V.

People Work Service respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Wij dragen er zorg voor dat jouw persoonlijke informatie bij ons vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligd in overeenstemming met ons privacybeleid, zodat het vertrouwen wat je in ons stelt behouden blijft.

Dit zijn wij

People Work Service B.V. is een uitzend organisatie die elke dag hard werkt om mensen aan het werk te helpen. Wij zenden mensen uit, bemiddelen mensen en zelfstandigen naar werk, werven en selecteren en proberen iedere dag de beste service te verlenen die wij te bieden hebben aan onze kandidaten, uitzendkrachten, interne medewerkers, zelfstandigen en opdrachtgevers.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de Website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan ons verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren, dit gebeurt via onze inschrijfformulier. Het is niet verplicht om uw persoonsgegevens in te vullen, deze kunt u vrijwillig verstrekken. Indien verstrekt verzamelen en verwerken wij deze gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze dienst.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om u te informeren over nieuwe diensten/producten van People Work Service;
 • om met u in contact te kunnen komen
 • het verbeteren van de Website en dienstverlening van People Work Service;
 • en het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Peopleworkservice daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan Peopelworkservice stelt of u zich heeft ingeschreven via onze website.

Aan wie verstrekken we jouw gegevens

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om. Om jou onze dienstverlening te kunnen bieden zullen wij jouw gegevens inzichtelijk maken voor onze werknemers. Wij verzekeren jou ervan dat alleen die werknemers inzicht hebben in jouw gegevens als dit voor hun werkzaamheden van belang is en tegelijk ook voor het aanbieden van onze dienstverlening naar jou of het nakomen van een overeenkomst.

Bij het verstrekken van gegevens over jou aan derden zullen we deze zoveel mogelijk beperken tot het minimale of wettelijke verplichte.

Bij het bemiddelen naar werk zullen wij jouw gegevens delen met relevante opdrachtgevers en/of bedrijven waarvan wij denken dat jij van toegevoegde waarde bent.

Als je werkzaam bent voor onze organisatie of in opdracht van ons bij één van onze opdrachtgevers werkt, dan hebben wij wettelijke verplichtingen bij het nakomen van de overeenkomst en het uitvoeren van de salarisadministratie. Wij zullen daarom jouw gegevens verstrekken aan de volgende organisaties of overheden: belastingdienst, pensioenfondsen, onze softwarepartners en indien van toepassing beslagleggers.

In geval van verzuim en de begeleiding daarvan zal een arbodienst ingeschakeld worden en indien van toepassing ook een Arboarts. Gezien de wettelijke verplichting van opvolging en begeleiding zullen wij jouw gegevens verstrekken welke relevant zijn voor deze opvolging en begeleiding. Indien noodzakelijk zullen wij ook jouw gegevens doorsturen naar het UWV, bijvoorbeeld wanneer je tijdens verzuim uit dienst gaat.

Om aan onze verplichtingen als organisatie te voldoen en onze kwaliteit als organisatie te kunnen bewaken en garanderen laten wij regelmatig controles uitvoeren door geaccrediteerde auditinstellingen en accountants. Ten behoeve van deze controles zullen ook jouw gegevens worden verstrekt, maar uitsluitend als doel om onze kwaliteit te waarborgen en ons bedrijfsvoering op een hoog niveau te houden.

Indien je afkomstig bent uit het buitenland en wij voor jou overige diensten aanbieden en verzorgen, dan zullen wij jouw gegevens ook aan derden verstrekken. Dit uitsluitend voor de diensten die wij jou aanvullend aanbieden en waar jij ons expliciet akkoord voor geeft. Hierbij valt te denken aan het verzorgen van huisvesting, verzekeringen en vervoersmiddelen.

Voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van persoonlijke begeleiding, cursussen en/of opleidingen zullen wij jouw gegevens verstrekken aan opleidingsinstanties en bedrijven die zich namens ons bezig houden met jouw ontwikkeling en opleiding.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in Nederland of een ander land in de Europese Unie (EU). Doorgifte buiten de EU wordt zo veel mogelijk beperkt. Indien dit wel het geval is, gebeurt dit enkel naar landen die een vergelijkbaar beschermingsniveau als de EU kennen.

Tot slot kan het voorkomen dat wij jouw gegevens in zeldzame gevallen moeten vrijgeven. Dit door het ontvangen van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- en regelgeving. Wij zullen ons best doen om jou daar op tijd over te informeren, tenzij wij daar door wettelijke redenen niet toe over kunnen gaan.

Welke rechten heb je

Naast de verwerking van de persoonsgegevens heb je ook enkele rechten als persoon.

Recht op inzage en correctie

Op elk moment mag je jouw gegevens inzien en indien nodig corrigeren. De voornaamste gegevens kan je via jouw portal inzien en ook wijzigen.

Verbetering, verwijdering en beperking

Het staat je volledig vrij om alles te delen wat je wilt. Daarbij heb je natuurlijk ook het recht om juist bepaalde gegevens niet te verstrekken of ons te verzoeken om gegevens van jou te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Als je gegevens wilt laten verwijderen, dan kan dat wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren. Mogelijk vallen hierdoor enkele diensten weg. Daarnaast is het verzoek tot verwijderen alleen mogelijk als wij geen wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van deze gegevens. Wel kunnen wij de toegang tot jouw gegevens beperken voor onze werknemers en derden.

Recht van verzet

Je kunt ons altijd verzoeken om gegevens niet te verwerken in verband met een ernstige en legitieme reden. Afhankelijk of er een wettelijke grond is voor de verwerking zullen wij jouw verzet afwegen en wanneer mogelijk uitvoeren. Als je je wilt verzetten voor direct marketing, dan is daar geen reden voor nodig en kan je dat op ieder moment uitvoeren.

Recht van gegevensoverdracht

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en/of vervolgens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Recht van intrekking van goedkeuring

Je kunt alle verwerkingen die zijn gedaan op basis van de door jouw voorafgaand afgegeven toestemming ieder moment intrekken. Houd er hier rekening mee dat in sommige gevallen dit van invloed is op de dienstverlening die wij jou kunnen bieden. Indien je jouw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van jouw toestemming vóór de intrekking hiervan.

Ontevreden over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens

Als je ontevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met jouw gegevens dan vernemen wij dit graag. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kan je een klacht indienen.

Anti-discriminatie beleid bij de werving en selectie

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van People Work Service is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 • Wat People Work Service verstaat onder discriminatie/discriminerende verzoeken;
 • Wat het standpunt is van People Work Service ten opzichte van discriminatie/discriminerende verzoeken;
 • Handelen door de medewerkers:
 • Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
 • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/of een melding.
 • Verantwoordelijkheden van de werkgever;

Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Standpunt van People Work Service

People Work Serivce wijst iedere vorm van discriminatie af. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging. Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

 • Een legitiem doel. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
 • In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
 • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium. People Work Service tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

Handelen door de medewerkers

De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij een van onze medewerkers op kantoor. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij een van onze kantoor medewerkers. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directeur.

Verantwoordelijkheden van werkgever

People Work Service is verantwoordelijk voor: Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt; De kenbaarheid en implementatie van onderhavig discriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:

 • Geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Het beleid wordt bij indiensttreding overhandigd en uitvoerig doorgenomen.
 • Goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen.
 • Voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren.
 • De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.

Vragen

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over het privacy statement, of het uitvoeren van één van jouw rechten kan je altijd bij ons terecht. Je kunt uiteraard terecht bij jouw contactpersoon binnen de onderneming. Of je kunt contact opnemen via Mail of bezoek ons kantoor.

People Work Service, Ruijschenberghstraat 1, 5421 KR Gemert

E-mail: info@peopleworkservice en telefoonnummer 0492820900